Kommunens markinnehav

Malmö stad är kommunens största markägare. Här kan du se vilken mark Malmö stad äger inom kommungränsen. Malmö stad äger även mark i bland annat Torup och Vomb.

Malmö stads markinnehav

Malmö stad äger en stor andel av marken i kommunen. Det mesta är obebyggda fastigheter, de som brukar kallas för "markreserven", vilket innebär att marken utgör kommunens reserv för den framtida utbyggnaden av staden. Men kommunen äger även många fastigheter med byggnader såsom skolor, förskolor, vårdhem och andra anläggningar för kommunal service samt allmän platsmark det vill säga gator och parker. Malmö är också markägare i kommunerna Lund, Svedala och Sjöbo.

Fastigheter i juridisk mening syftar på mark, medan byggnader och anläggningar är tillbehör. Fastighetskontoret ansvarar för de juridiska frågorna, såsom förvärv och försäljningar av fastigheter, när det gäller allt kommunens ägande. En del av kommunens mark upplåts till andra; företag och privatpersoner, genom tomträttsavtal eller arrende. Byggnader på tomträttsmarken ägs av den som hyr marken av kommunen.

I stort sett all obebyggd mark i Malmö, som inte är allmän platsmark, liksom kommunens fastighetsinnehav utanför kommungränsen; i Vomb, Torup, Karup och i Sturup, förvaltas av fastighetskontoret. Även byggnaderna som tillhör lantegendomarna ingår i fastighetskontorets ansvar, liksom en del byggnader inom centralt belägna fastigheter som förvärvats i syfte att exploatera eller förändra detaljplanen, t ex f d utställningshallen på Lernacken och Svävarterminalen.

Kontakta oss

Fastighetskontoret Reception
Postadress
Fastighetskontoret Reception
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Stadshuset, August Palms plats 1
Visa på karta

Kontakta oss

Fastighetskontoret Reception
Postadress
Fastighetskontoret Reception
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Stadshuset, August Palms plats 1
Visa på karta
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Frukostmöten 07:07am