missing

Stadsfastigheter

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid. Stadsfastigheter ska, som en offensiv och framsynt medpart, stödja kunderna att uppnå sina mål genom att erbjuda verk- samhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler.

Med vår insikt i kundernas verksamheter ska vi tillsammans skapa inom- och utomhusmiljöer som ger stimulans och trivsel utifrån högt ställda miljökrav och god arkitektur.

Vi förvaltar sammanlagt 1,6 miljoner kvadratmeter byggnad samt 4,3 miljoner kvadratmeter markyta bestående av bland annat skolgårdar och fritidsanläggningar.

Stadsfastigheter omsätter 1,3 miljarder kronor per år. I det dagliga arbetet prioriteras energi- och miljöfrågor.

Några av stadsfastigheters viktigaste mål är att minska användningen av energi och ersätta med förnybar energi samt använda energin effektivare.

Stadsfastigheters Miljöpolicy
Vi ska arbeta för en god inom- och utomhusmiljö och ge kommande generationer ett hållbart

miljöarv genom att välja material och lösningar som bidrar till effektiv resurshushållning samt konsekvent kretsloppstänkande.

Detta når vi genom att:

  • alla aktivt deltar i miljöarbetet,
  • verksamheten bedrivs i enlighet med stadens miljöprogram och gällande lagstiftning,
  • verka för effektivt resursutnyttjande och minimerad miljöpåverkan i byggprojekt och förvaltning,
  • aktivt bidra till biologisk mångfald,
  • arbeta förebyggande och mot ständiga förbättringar i samarbete med våra kunder och leverantörer av varor och  tjänster.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Serviceförvaltningen
Skriv till oss
E-post: serviceforvaltningen@malmo.se
Tel: 040 34 10 00