Stadsmätningsavdelning

IT/GIT-enheten
Enheten ansvarar dels för drift, underhåll, support för kontorets IT-system dels utveckling av system och applikationer för Geografisk IT, GIT. Enheten är ett kompetens- ochresurscenter inom GIT för alla stadens förvaltningar.

Mätningsenhet
Enheten ansvarar för stadens mätningsväsende inklusive referensnät. De viktigaste uppgifterna är uppdatering av kartdatabaser, service enligt PBL med bla utstakning av byggnader samt övriga mätningsuppdrag framförallt till stadens förvaltningar.

GeoData-enhet
Enheten ansvarar för uppbyggnad, förvaltning och distribution av geografiska databaser och produkter därur som grundkartor, nybyggnadskartor, specialkartor och GIS-analyser.

Vidare ansvarar man för förslag till namnsättning av gator och platser i Malmö, adressättning och förande av byggnadsregister.

Kommunal lantmäterimyndighet, KLM
Enheten är en självständig myndighet med ansvar för fastighetsbildning och fastighetsregister inom Malmö stad. Man utför även vissa uppdrag i anslutning till sin verksamhet som t ex upprättande av fastighetsplaner mm. Enheten deltar aktivt i plan- och byggprocessens olika moment med fastighetsrättslig kompetens.  

Arkivenheten
Arkivenheten ansvarar för kontorets arkivhållning och enhetschefen har en speciell roll som arkivansvarig för förvaltningen. Förutom arkiveringsuppgifter har enheten en viktig servicefunktion gentemot allmänhet och professionella kunder.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Allan Almqvist
Stadsingenjör
Skriv till oss
E-post: allan.almqvist@malmo.se
Tel: 040-342448