Tekniskt samråd/Byggsamråd

För dig som ansökt om bygglov efter 2 maj 2011 kommer ett tekniskt samråd att hållas.

När bygglovet är beviljat kommer du som byggherre att ha ett eventuellt tekniskt samråd tillsammans med vår handläggare. Vi kallar till ett sådant samråd och inför samrådet ska byggherren tillsammans med den kontrollansvarige upprätta och förslå en kontrollplan. En kontrollansvarig ska vara certifierad (riksbehörig). Fram till januari 2013 gäller vissa övergångsbestämmelser vad gäller krav på behörighet — mer information kan din handläggare lämna.
 
I kontrollplanen ska framgå vilka kontroller som ska göras under byggnationen och ven som ska göra kontrollerna. Kontrollansvariges uppgift är bland annat att granska olika delar av det som byggs utifrån den fastställda kontrollplanen.

När tekniskt samråd har hållits och kontrollplanen är granskad och godkänd av kommunens handläggare skickar vi ett startbesked, vilket innebär att en byggåtgärd som krävt lov eller en anmälan inte får påbörjas förrän kommunen fattat ett sådant beslut. I vissa fall kan det behövas ett skyddsrumsbesked från byggnadsnämnden (enligt lagen om skyddsrum SFS 2006:545) innan ett startbesked ges.

Under byggnationen kommer kommunens handläggare tillsammans med kontrollansvarig att göra minst ett arbetsplatsbesök för en avstämning mot kontrollplanen och hur byggherren tillsammans med kontrollansvarig i övrig följer samhällskraven, byggregler mm.

När byggåtgärderna blir färdiga och bygganden med tillhörande funktioner ska tas i bruk ska ett slutsamråd genomförs. Normalt ska detta ske på arbetsplatsen. Om byggnadsnämnden bedömer att byggnaden kan tas i bruk utfärdas ett slutbesked.

Om byggherren inte följer ställda krav i samband med startbesked, kontrollplan och slutbesked, exempelvis att man påbörjar arbetena innan startbesked lämnats eller tar byggnaden i drift innan slutbesked, kan kommunen bestämma att en byggnadssanktionsavgift ska debiteras byggherren.

För dig som ansökt om bygglov före 2 maj 2011 där åtgärden krävt bygganmälan kommer ett byggsamråd att hållas enligt tidigare lagstiftning.

Vid ett samråd görs en genomgång av arbetets planering, av åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll samt av erforderlig samordning. Dessutom ska byggherren redogöra för de tekniska lösningar som har valts för att myndighetskraven ska uppfyllas, samt presentera förslag på en kontrollplan.
Stadsbyggnadsnämnden kallar byggherren, den kvalitetsansvarige och eventuella myndigheter som kan behöva närvara vid samrådet. Byggherren kallar representanter från sin egen organisation, t.ex. konsulter och entreprenörer.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Telefontider
Vard 9-15 (bygglovshandläggare 9.30 - 11.30)
Postadress
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 09-15