Luft

Malmö mäter kontinuerligt luften i Malmö. På de här sidorna kan du läsa om var miljöförvaltningen gör mätningarna, hur luftkvaliteten är i Malmö och om luftföroreningar.

 • Dalaplan Tungmetallerna mätts
  Tungmetallerna arsenik, kadmium, nickel, bly och polycykliska aromatiska kolväten (förkortat PAH) är alla luftföroreningar som har miljökvalitetsnormer men där halterna i Malmö är så låga att de bara ... (140625)
 • Trafikvy i Malmö. Foto Susanna Gustafsson, miljöförvaltningen. Behov av fortsatta åtgärder mot luftföroreningar
  Under år 2013 klarade Malmö fortfarande inte miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och även halten av ozon var högre än vad som anges i normen. Vid Bergsgatan och Dalaplan uppmättes kvävedioxidhalter s... (140331)
 • Luftmätningar nya busstråk
  Stadsbusstrafiken längs Södra Förstadsgatan ska ersättas med dubbelriktad busstrafik på Rådmansgatan och Carl Gustafs väg. Detta innebära att totalt cirka 1 300 bussturer per dygn kommer att flyttas. ... (130411)
 • Luftmätning på Rådhuset. Foto: Eva Klamméus. Rapport om luftkvaliteten 2012
  Miljöförvaltningen har nu kommit med rapport om hur luftkvaliteten såg ut i Malmö under 2012. Rapporten pekar på att Malmös arbete med att förbättra luften fungerar, men att det krävs fortsatta medvet... (130411)

Länkar
Rapporter